lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Entreprenörskap bland nyanlända: Karaktären, villkoren och omfattningen av entreprenörskap bland nyanlända

Forskningsprojekt

Introduktion till projektet

Syftet med detta forskningsprojekt är att studera nyanserna av olika typer av, villkor för och omfattning av företagande bland nyanlända i svensk och österrikisk kontext, de två OECD länder med högst antal mottagna flyktingar per capita. Under de senaste åren har vi kunnat se en stor ökning av flyktingar till Västeuropa, den största ökningen sedan andra världskriget. I kölvattnet av flyktingkrisen har integration blivit en nyckelfråga för värdländerna, då flyktingarna i jämförelse med frivilliga migranter möter komplexa utmaningar i fråga om att anpassa sig till sina nya liv. Det ökade trycket att möjliggöra en integration till arbetsmarknaden har lett till ett ökat intresse för nyanländas företagande. Entreprenöriella processer bland gruppen nyanlända i värdlandskontexten är fortfarande till stor del svåra att få grepp om, och detsamma gäller entreprenörskap och företagande som integrationsmedel – både från akademiskt - såväl som policy-perspektiv. Vår forskning strävar efter att fylla kunskapsgapet genom evidensbaserad förståelse för fenomenet. 

Vi studerar specifikt det som föreligger de entreprenöriella intentionerna inom denna specifika grupp och de mångfacetterade faktorer som påverkar hur dessa intentioner överförs till handling. Forskningen bygger på teorier om planerat beteende och mixed embeddedness. Genom att närma oss projektet med dessa teoretiska glasögon möjliggör vi att sätta fokus på den individuella aktören (internt element), omsluten av olika lager av kontext och institutionella ramverk (externa element). 

Genom att undersöka förhållandet mellan dessa element av den entreprenöriella processen hos nyanlända i det nya värdlandet berikas vår förståelse för entreprenörskapets art, dynamik och hur det utmärker sig inom denna grupp. 

Projektet erbjuder en ny, innovativ vetenskaplig metod för att överbrygga nuvarande brister och begränsningar av datainsamling från nyanlända. Genom att använda en multimetodologisk ansats som består av, i projektets första del, ett aktionsbaserat forskningsinitiativ som innefattar att organisera ett antal handlingsorienterade entreprenörskapsutbildningar för nyanlända vid Lunds universitet. Under utbildningarnas gång kommer data att samlas in i form av lärojournaler, fokusgrupper samt individuella intervjuer. I projektets andra del kommer vi att använda oss av en kvantitativ, longitudinell och internationell datainsamling där vi utnyttjar sociala medier för att identifiera och följa den entreprenöriella processen bland nyanlända i Sverige och Österrike. Denna insamlingsmetod är passande med tanke på att nyanlända ofta på grund av hur de placeras i sina nya värdländer har svårt att få tillgång till traditionella kommunikationskanaler såsom telefon och post. 

Genom detta kan projektet bidra med ny omfattande, kontextualiserad och empiriskt underbyggd förståelse av den entreprenöriella processen bland nyanlända som möjliggör en framtida mer heltäckande kunskap om fenomenet. Vi förväntar oss att detta kan bidra, inte bara till fältet företagande bland nyanlända, utan även till entreprenörskapsforskningen i stort. Ett specifikt bidrag kommer att vara ett tillvägagångssätt som kan redovisa både endogen och exogen dynamik i den entreprenöriella processen och det rekursiva samspelet mellan entreprenörskapsintresse, handling och sammanhang. 

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet och IFI Institute for Innovation Management vid Johannes Kepler University Linz, Österrike. Forskningsprojektet pågår under tre år från och med september 2017 med finansiellt stöd (3.4 miljoner SEK) från Familjen Kamprads stiftelse. Forskningsgruppen har omfattande erfarenhet av att leda större projekt, att bygga upp storskaliga longitudinella databaser och betydande expertis inom entreprenörskapsforskning med publicerade arbeten inom såväl mainstream-forskning och minoritetsgrupper. 

Inom projektet kommer vi att omvandla insikter från akademisk forskning till praktiska rekommendationer för handling och policy genom att sprida resultaten av studien under hela processen med hjälp av våra partners. Vi håller en öppen dialog med flera samhällsaktörer och har tagit de insikter i beaktande när projektet har utformats, och kommer att fortsätta denna dialog kontinuerligt under projektets gång. 

Researchers

Är du nyanländ flykting till Sverige och är intresserad av att delta I en kurs I entreprenörskap och företagande? Kontakta
Solomon Akele Abebe

 

Är du intresserad av att få mer information om projektet?
Kontakta  
Craig Mitchell 
Solomon Akele Abebe