lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Organisering för innovation och uthållighet i gränssnittet mellan privat och offentlig sektor

Inom detta forskningstema är ett övergripande mål att öka förståelsen och kunskapen kring hur samverkan kring samhällelig resiliens är organiserad samt hur man inom ramen för dessa projekt arbetar för att uppfylla de ofta komplexa och mångtydiga mål som den här typen av projekt har. Inom temat har vi särskilt fokus på hållbarhet. De utmaningar som samhället står inför ställer krav på offentlig sektor och myndigheter att hitta lösningar på hur infrastruktur och sociala system kan utvecklas för att möta den här typen av komplexa utmaningar i syfte att skapa ett mer resilient samhälle.