lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandstipendium

FRÅN STIFTELSEN ”ENTREPRENEURSHIP IN LUND”, LUNDS UNIVERSITET

Stiftelsen ”Entrepreneurship in Lund” vid Lunds universitet har genom ett externt bidrag fått möjligheten att utlysa ett stipendium för forskarstudier inom ramen för forskningsprogrammet Entreprenöriella startgruppers dynamik vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet.

Stipendium i företagsekonomi med inriktningen: Entreprenöriella startgruppers dynamik

 

Forskningsprojektet kommer ämnesmässigt att höra hemma inom entreprenörskap, och syftar till att beskriva och förklara hur grupper som väljer att starta företag tillsammans, formas fungerar och utvecklas. Stipendiaten ska uppfylla aktuella kriterier för antagning som forskarstuderande vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. 

 

Stipendium utgår med SEK 222.000 kronor för år ett, och doktoranden antas vid, samt följer studieplan vid, Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. År två övergår stipendiet till en doktorandtjänst finansierad av forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Lön för tredje året villkoras av att licentiatexamen el. motsv. (godkänt mellanseminarium) avlagts. Det fjärde året finansieras av Företagsekonomiska institutionen. 

 

I stipendiet ingår försäkring genom Kammarkollegiet

 

Ansökan

Ansökan om stipendium skall vara skriftlig och ställas till:

Stiftelsen ”Entrepreneurship in Lund” vid Lunds Universitet
c/o Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship
Box 7080
220 07 Lund.

Till ansökan ska biläggas

  • CV
  • betyg/Ladok-utdrag
  • eventuella åberopade skrifter (t.ex. uppsatsarbeten) 
  • förslag på forskningsplan. 

 

Ansökningshandlingar skall vara stiftelsen tillhanda senast den 28 maj 2017.

Ytterligare upplysningar om stipendiet i företagsekonomi lämnas av professor Frédéric Delmar. 

Kontakt

Frédéric Delmar
Vicedekan, vicerektor ehl, professor

frederic.delmar@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 68 28
Rum: 1080

Frédéric Delmar

läs mer