lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hur gör vi forskning inom entreprenörskap intressant?

Publicerad: 2018-12-20

Ny publikation av Hans Landström och Gouya Harirchi

“That’s interesting” in entrepreneurship research?

Det har blivit allt viktigare för forskare inom entreprenörskap (liksom inom många andra forskningsfält) att publicera sig och bli citerade. Detta innebär att vår forskning måste vara intressant och ”sticka ut”. I denna artikel studerar Hans Landström, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och Guoya Harirchi, University of Trieste och LBG OIS Center, vad entreprenörskapsforskare betraktar som intressant och varför det är intressant, men även hur entreprenörskapsforskare skiljer sig från managementforskare i allmänhet. Studien baseras på svaren från 915 entreprenörskapsforskare runt om i världen.

Resultaten visar bland annat att entreprenörskap i hög grad är ett ”ämnesdrivet” forskningsfält där det ett antal ”hot topics” utvecklas vid olika tidpunkter och i olika kontexter. Vad som betraktas som intressant relateras ofta till att det specifika ämnets betydelse för ett stort antal aktörer (t.ex. socialt entreprenörskap och policy-relaterad forskning berör ett stort antal människor och betraktas därför som intressanta ämnen). ”Relevans för externa aktörer” är också något som återkommer i synen på vad som är intressant. Men det är inte bara det specifika ”ämnet” som gör entreprenörskapsforskningen intressant. Andra faktorer som gör att forskningen betraktas som intressant kan hänföras till frågeställningar som är nya och utmanande, men också forskning som syntetiserar befintlig kunskap inom ett ämnesområde – detta behov av att samla upp befintlig kunskap är kanske något som är specifikt för snabbt växande och fragmenterade forskningsfält.

Bilden är dock inte entydig, och entreprenörskap är ett fragmenterat forskningsfält. I studien identifierar vi grupper av forskare (”kluster”) som betraktar vad som är intressant på olika sätt. Exempelvis finner vi forskare som ”kräver” att allt i ett forskningsarbete skall vara perfekt för att man skall betrakta det som intressant, medan andra nöjer sig med att forskningsfrågan är utmanande, eller att resultaten är relevanta för externa aktörer. Skillnaderna relateras bland annat till kontexten (i Europa betraktar vi vad som är intressant på ett litet annat sätt än våra amerikanska kollegor), men även den akademiska positionen spelar roll (doktorander har exempelvis en annan syn än professorer).

Artikeln avslutas med att ge några råd för hur vi skall kunna göra vår forskning inom entreprenörskap mer intressant, t.ex. vad gäller formuleringen av forskningsfrågor, utvecklingen av teorin, utformningen av metoden i studien, samt resultaten i studierna. Hur vi kommunicerar vår forskning är naturligtvis också viktigt, och vi diskuterar i artikeln hur vi kan göra våra artiklar mer intressanta i termer av att betona det ”nya” i artikeln och att skriva på ett sätt som gör att läsaren förstår.

Landström, H., Harirchi, G. (2018) ""That’s interesting” in entrepreneurship research?", Journal of Small Business Management