lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vision och mission

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

”Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship at Lund University skall bli ledande i Europa avseende kunskapsutveckling och -förmedling med syftet att stärka entreprenörskap och entreprenörer”.

Visionen för Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship at Lund University ska förverkligas genom de tre verksamhetsinriktningarna:

Utbildning 

Centret skall tillhandahålla utbildningar i, om och för entreprenörskap för en bred nationell och internationell målgrupp innefattande alla fakulteter och utbildningsnivåer, samt externa aktörer. Centret ska utbilda enligt en handlingsorienterad pedagogik i kunskap som grundas i aktuell forskning om entreprenörskap. Centrets utbildningar skall hålla en hög internationell klass.

Forskning 

Centret skall bedriva forskning av hög internationell klass inom två områden; entreprenöriellt lärande och affärsskapande. Forskningsresultaten skall ligga till grund för utbildningsverksamheten samt spridas på traditionellt sätt via vetenskapliga publikationer och konferenser, men också via samverkansaktiviteter i enlighet med punkten ”samverkan” nedan.

Samverkan 

Centret skall initiera och underhålla etablerade kontakter för ömsesidigt utbyte med såväl inhemska som utländska universitet, alumner, näringsliv och andra organisationer med intresse för entreprenörskap. Centret skall gentemot dessa aktörer genom olika typer av aktiviteter fungera som en träffpunkt för kunskap om entreprenörskap.