lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Internationella samarbeten

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship samarbetar med både universitet och andra aktörer världen över genom internationella nätverk och samarbetsprogram avseende utveckling av utbildning och forskning.

Utbildningssamarbeten

Centret erbjuder välrenommerade utbildningar i entreprenörskap för såväl svenska som internationella studenter från alla fakulteter. Vi strävar efter ett stort inflöde av kunskap inom området från både svenska och utländska mentorer, gästföreläsare och partnerföretag i syfte att utveckla våra utbildningar. 

Under 2012 inrättade Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship utmärkelsen European Entrepreneurship Education Award genom vilket centret årligen belönar en person eller organisation som på ett betydande sätt har bidragit till utvecklingen av entreprenörskapsutbildning i Europa.

European Innovation Academy är ett icke-vinstdrivande utbildningsprogram som utvecklats i samarbete med framstående universitet och företag. Under Entrepreneurship Summer Program 2019 kommer 4 studenter från magisterprogrammet i entreprenörskap och innovation vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship representera centret i Cascais and Torino.

 

Forskningssamarbeten

Forskning av hög internationell klass bedrivs inom entreprenörskapsområdet vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, vilket medför ett kontinuerligt och omfattande internationellt utbyte mellan centrets forskare och forskare i övriga världen.

Samarbeten med övriga externa aktörer

Nordic Entrepreneurship Hubs syftar till att öka samverkan mellan lärosäten i Danmark och Sverige, utöka den support som ges studenter som startar, eller är intresserade av att starta, egen verksamhet och bidra med stöd, kontorsplatser samt andra faciliteter. Genom att den erfarenhet, kompetens, resurser och kunskap som finns inom respektive organisation inom projektet delas kan det befintliga supportsystemet utnyttjas mer effektivt samtidigt som grunden till nya processer kan läggas. Inom projektet Nordic Entrepreneurship Hubs ingår KEA, Lunds universitet (genom Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och LU Innovation) samt DTU. Projektet är ett 3-årigt projekt och har beviljat ett stöd genom Interreg. 

Kunskap ska inte gå till spillo. Kärnan i projektet Science for Society är att ta tillvara på doktorander och post-doktoranders kunskap och talang. Det vill projektet göra genom att motivera dem att börja tänka i nya banor utanför det akademiska, såsom att starta sina egen verksamheter, bli konsulter eller entreprenörer samt börja arbeta i näringslivet. Projektet finansieras delvis med medel från Interreg

NICE-projektet är ett pågående transnationellt projekt inom entreprenörskap och interkulturell kompetens, som involverar sju europeiska universitet, som ska resultera i en e-learningutbildning och en sommarkurs 2019 och 2020. Projektet kombinerar två olika inlärningsmetoder som ger eleverna möjlighet att utveckla och tillämpa sin entreprenörsförmåga och interkulturella kompetenser till globala och samhälleliga utmaningar genom att samarbeta i (virtuella) transnationella team. Projektet samfinansieras av EU:s program Erasmus+.

Centret strävar efter att vara en dynamisk arena för såväl nationella som internationella intressenter inom entreprenörskapsområdet och erbjuder därmed kontinuerligt spännande seminarier och arrangemang med syfte att utveckla nya och befintliga samarbeten. Mer information om kommande arrangemang hittar du i vårt kalendarium.

Vi medverkar även i globala arrangemang som Global Entrepreneurship Week.

Kontakt

Har du uppslag till spännande och utvecklande internationella projekt inom entreprenörskapsområdet? Välkommen att kontakta oss.

Lottie Olsson Norrsén
Ansvarig för Externa Relationer
lottie.norrsen@fek.lu.se
046-222 68 21
070-424 83 21

Interreg
NICE logotype