lu.se

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Internationella samarbeten

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship samarbetar med både universitet och andra aktörer världen över genom internationella nätverk och samarbetsprogram avseende utveckling av utbildning och forskning.

Utbildningssamarbeten

Centret erbjuder välrenommerade utbildningar i entreprenörskap för såväl svenska som internationella studenter från alla fakulteter. Vi strävar efter ett stort inflöde av kunskap inom området från både svenska och utländska mentorer, gästföreläsare och partnerföretag i syfte att utveckla våra utbildningar. 

 

Under 2012 inrättade Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship utmärkelsen European Entrepreneurship Education Award genom vilket centret årligen belönar en person eller organisation som på ett betydande sätt har bidragit till utvecklingen av entreprenörskapsutbildning i Europa.

 

Vår handlingsorienterade pedagogik uppskattas vilket exempelvis märks i samarbetet mellan Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och The Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI). Samarbetet har resulterat i utvecklingen av ett internationellt Masterprogram i entreprenörskap i Arusha, Tanzania.

 

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship har fått medel beviljade inom EU-samarbetet Tempus för ett utbildningssprojekt med titeln Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine. Projektet, som centret koordinerar, kommer att medföra en utveckling av samarbeten med universitet i Ukraina, Polen, Portugal och Storbritannien.

European Innovation Academy är ett icke-vinstdrivande utbildningsprogram som utvecklats i samarbete med framstående universitet och företag. Under Entrepreneurship Summer Program 2016 kommer 5 studenter från magisterprogrammet i entreprenörskap vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship representera centret i Nice och Torino. Studenternas medverkan möjliggörs med ekonomiskt stöd från Partnerskapet, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

 

För att uppmuntra svenska studenter att lära sig mer om innovationsklimatet som snabbt utvecklas i Kina, och för att få egna praktiska erfarenheter av att utveckla nya affärsidéer i ett dynamiskt land inbjuds studenter från Lunds universitet att komma till Shanghai för att utveckla sina affärsidéer. Projektet är en gemensam satsning av Lunds universitet (Lund), Zhejiang University (Hangzhou), iQubator (Shanghai), DreamTown (Hangzhou) och Wuzhong International Innovation Park (Suzhou). Läs mer om Yangtze River Delta Summer Entrepreneurship Camp!

Forskningssamarbeten

Forskning av hög internationell klass bedrivs inom entreprenörskapsområdet vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, vilket medför ett kontinuerligt och omfattande internationellt utbyte mellan centrets forskare och forskare i övriga världen.

Samarbeten med övriga externa aktörer

Nordic Entrepreneurship Hubs syftar till att öka samverkan mellan lärosäten i Danmark och Sverige, utöka den support som ges studenter som startar, eller är intresserade av att starta, egen verksamhet och bidra med stöd, kontorsplatser samt andra faciliteter. Genom att den erfarenhet, kompetens, resurser och kunskap som finns inom respektive organisation inom projektet delas kan det befintliga supportsystemet utnyttjas mer effektivt samtidigt som grunden till nya processer kan läggas. Inom projektet Nordic Entrepreneurship Hubs ingår KEA, Lunds universitet (genom Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och LU Innovation) samt DTU. Projektet är ett 3-årigt projekt och har beviljat ett stöd genom Interreg. 

 

Kunskap ska inte gå till spillo. Kärnan i projektet Science for Society är att ta tillvara på doktorander och post-doktoranders kunskap och talang. Det vill projektet göra genom att motivera dem att börja tänka i nya banor utanför det akademiska, såsom att starta sina egen verksamheter, bli konsulter eller entreprenörer samt börja arbeta i näringslivet. Projektet finansieras delvis med medel från Interreg

 

NICE-projektet är ett pågående transnationellt projekt inom entreprenörskap och interkulturell kompetens, som involverar sju europeiska universitet, som ska resultera i en e-learningutbildning och en sommarkurs 2019 och 2020. Projektet kombinerar två olika inlärningsmetoder som ger eleverna möjlighet att utveckla och tillämpa sin entreprenörsförmåga och interkulturella kompetenser till globala och samhälleliga utmaningar genom att samarbeta i (virtuella) transnationella team. Projektet samfinansieras av EU:s program Erasmus+.

 

Centret strävar efter att vara en dynamisk arena för såväl nationella som internationella intressenter inom entreprenörskapsområdet och erbjuder därmed kontinuerligt spännande seminarier och arrangemang med syfte att utveckla nya och befintliga samarbeten. Mer information om kommande arrangemang hittar du i vårt kalendarium.

Vi medverkar även i globala arrangemang som Global Entrepreneurship Week.

Kontakt

Har du uppslag till spännande och utvecklande internationella projekt inom entreprenörskapsområdet? Välkommen att kontakta oss.

Marie Löwegren
Föreståndare
marie.lowegren@fek.lu.se
046-222 73 26
070-734 91 00

Lottie Olsson Norrsén
Ansvarig för Externa Relationer
lottie.norrsen@fek.lu.se
046-222 68 21
070-424 83 21

Tempus logo
Spinoff logo
Interreg
NICE logotype